Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,
Działając w imieniu Pana Jakuba Kosiby (..) uprzejmie informuję, że począwszy od dnia 25 maja 2018 r. w Polsce obowiązuje uchwalone przez Parlament Europejski i Radę UE Rozporządzenie nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o Ochronie Danych Osobowych (RODO), dotyczące przetwarzania i ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Rozporządzenie uchyla wcześniejszą dyrektywę 95/46/WE oraz ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na obszarze UE.

Przepisy Rozporządzenia dotyczą podmiotów, które w związku z prowadzoną działalnością gromadzą i wykorzystują dane osób fizycznych pozwalające na ich bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie. Takimi danymi są m.in. imię, nazwisko, nr PESEL, adres korespondencyjny czy adres e-mail.
Administratorem przekazanych przez Państwa przy zawieraniu umowy danych jest Jakub Kosiba – Prime Investments, posiadający siedzibę w Krakowie (31-107) przy ul. Retoryka 26/4. Jakub Kosiba – Prime Investments jest zatem odpowiedzialna za wykorzystanie Państwa danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową i obowiązującymi przepisami prawa.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. Zawarcia i wykonanie łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 2. Wypełnienia ciążących na administratorze obowiązkach prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) tj. m.in. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych przez czas trwania umowy lub przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe.
 3. Do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust.1 lit. f) RODO) co oznacza w szczególności:
  – przekazywanie danych innym podmiotom do wewnętrznych celów administracyjnych (pracownikom i osobom współpracującym w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków służbowych, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym i zarządzającym wierzytelnościami, kurierom i operatorom pocztowym oraz bankom, urzędom skarbowym, organom i podmiotom publicznym na podstawie przepisów prawa samorządu terytorialnego.
  – realizację działań reklamacyjnych i podatkowo – rachunkowych,
  – ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń bądź praw związanych z realizacją umowy.

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez okres konieczny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z zawartej umowy bądź okres przewidziany przepisami prawa w odniesieniu do czynności podejmowanych przez organy kontrolne.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody na ich przetwarzanie dane osobowe przechowywane są do czasu jej cofnięcia.

Niżej informujemy o przysługujących Państwu uprawnieniach w odniesieniu do swoich danych osobowych. Jest to prawo żądania od administratora:

 • dostępu do swoich danych osobowych, – sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

Posiadacie również Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych odbywa się z naruszeniem
przepisów prawa. Niezależnie od powyższego informujemy, że Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Nie są też przekazywane do państw trzecich (ani z obszaru Unii Europejskiej ani poza Unią) ani organizacji międzynarodowych.